De Vierdaagse van 2018 is voorbij
Graag tot volgend jaar!

Reglement Via Vierdaagse 2018

Organisatie
Via Vierdaagse 2018 wordt georganiseerd door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE samen.

Het voorbereidingsprogramma dat onderdeel zal zijn van Via Vierdaagse 2018 wordt (mede) georganiseerd door bij KWBN aangesloten organisaties en trainers.

Reglementen
Bij deelname aan het voorbereidingsprogramma dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2018 zich te houden aan de reglementen/aanwijzingen van de betreffende organisaties en trainers. 

Gedurende deelname aan de Vierdaagse Nijmegen dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2018 zich te houden aan de reglementen van Stichting DE 4DAAGSE.

Risico
Deelname aan Via Vierdaagse 2018 geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

Voorwaarden inschrijving

De voorwaarden voor 2018 luiden als volgt:

 1. Inschrijving voor Via Vierdaagse 2018 geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door KWBN en Stichting DE 4DAAGSE zijn bepaald. De limiet voor 2018 is 1500 deelnemers. Aanvullend gelden de voorwaarden voor inschrijving van de voorbereidingstocht (Rode Kruis Bloesemtocht) en de Vierdaagse Nijmegen.
 2. Inschrijving is mogelijk voor hen die nog niet eerder succesvol (beloning 1) hebben deelgenomen aan de Vierdaagse Nijmegen. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingeschreven deelnemers, waarbij na inschrijving alsnog blijkt dat deze niet aan de voorwaarden voldoen, uit het project te verwijderen.
 3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er van deelname wordt afgezien, bestaat er tot 7 werkdagen na het moment van inschrijving recht op restitutie van het inschrijfgeld, daarna niet meer. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.
 4. Wandelaars niet afkomstig uit Nederland kunnen deelnemen, mits ze bij inschrijving een Nederlands woonadres kunnen opgeven en een Nederlands IBAN (International Bank Account Number).
 5. Inschrijving is mogelijk vanaf maandag 15 januari 2018 08.00 uur. De inschrijving sluit zodra de limiet van 1500 is bereikt. KWBN en Stichting DE 4DAAGSE behouden zich het recht voor de inschrijvingstermijn te verlengen indien de limiet niet is bereikt.
 6. Bij definitieve doorgang van Via Vierdaagse 2018 zijn alle deelnemers automatisch lid van KWBN tot wederopzegging, volgens de geldende statuten. Dat houdt in dat vóór 1 november van het lopende jaar het lidmaatschap moet worden stopgezet.
 7. Vanaf de start van het project genieten deelnemers aan Via Vierdaagse 2018 de voordelen van het Alles-in-1 pakket van KWBN (Wandelvoordeelpas met diverse kortingen, 5x magazine Wandel.nl en Wandel.nl evenementen jaargids).
 8. Het inschrijfgeld (€219,00) voor Via Vierdaagse 2018 wordt direct bij aanmelding voldaan via iDEAL. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfprocedure wordt afgerond met een betaling via iDEAL.
 9. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Via Vierdaagse van zijn/haar personalia en/of van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Via Vierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Ontbindingsclausule
Via Vierdaagse 2018 gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 1.000. Indien dit aantal niet wordt bereikt, wordt de volgende clausule van kracht:

 1. Het recht op deelname aan de Vierdaagse Nijmegen komt te vervallen. Indien men alsnog aan de Vierdaagse deel wil nemen, moet men zich opnieuw inschrijven via www.4daagse.nl en wordt het Limiteringsprotocol van Stichting DE 4DAAGSE van kracht. Er wordt geen nadere begeleiding aangeboden.
 2. Het lidmaatschap van KWBN komt te vervallen.
 3. KWBN behoudt zich het recht voor ingeschrevenen een passende lidmaatschapsaanbieding te doen.
 4. Het betaalde inschrijfgeld wordt zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.

Aansprakelijkheid
KWBN is tijdens de door haarzelf georganiseerde activiteiten, behoudens haar aansprakelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Voor de voorbereidingstocht (Rode Kruis Bloesemtocht) en de Vierdaagse Nijmegen gelden de aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals door de betreffende organisaties bekend zijn gemaakt.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van KWBN. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Keuring
De organisatie van Via Vierdaagse 2018 adviseert iedereen die twijfels heeft over haar of zijn lichamelijke conditie voorafgaand aan de start van het voorbereidingsprogramma een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor je polisvoorwaarden).

Via Vierdaagse was niet mogelijk geweest zonder:
 • 4Daagse
 • Albron
 • NGS
 • De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is er voor alle wandelaars
 • Rode Kruis